SK-CZ Klub » Učitel národů v Martině

Archiv

Učitel národů v Martině

    Datum 28. březen je na Slovensku i v Česku už od roku 1955 spojený se Dnem učitelů. Pro svátek učitelů a morální ocenění jejich práce tehdy vláda v Československu vybrala den, kdy se v roce 1592 narodil český pedagog, filozof, spisovatel a teolog Jan Amos Komenský, později nazývaný jako učitel národů. Právě do letošního 28. března je v Muzeu kultury Čechů na Slovensku v Martině zpřístupněná výstava s názvem Jan Amos Komenský chtěl změnit svět.

   Místo narození Komenského není dodnes přesně známo, přou se o ně tři moravské obce Komňa, Nivnice a Uherský Brod. Zato Komenského pobyt zprvu ve vlasti, tedy v Zemích koruny české a poté v cizině byl podrobně zmapován. Tak je dokázáno, že Komenský byl přes 40 let emigrantem. Roku 1628 musel s ostatními bratry a sestrami ve víře opustit vlast, kde pod vládou Habsburků nastala silná rekatolizace a oni nechtěli jako členové protestantské církve přestoupit na katolickou víru. Doufal, že se bude moci do vlasti vrátit, ale jako nekatolíkovi mu to nikdy nebylo umožněno. Žil v několika evropských městech, mnoho jich navštívil. Například i v Horních Uhrách. Cestou do Šarišského Potoku, kam byl pozván sedmihradským knížetem Jurajem II. Rákóczim, aby zreformoval uherské školství, se zdržoval v některých slovenských městech, kde žili členové Jednoty bratrské. Po strastiplné životní pouti Jan Amos Komenský zemřel v Amsterdamu 15. listopadu 1670.

    Během svého života si získal renomé především jako teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Nejznámější je latinsky psaná jazyková příručka Brána jazyků otevřená a učebnice Svět v obrazech. Do všeobecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Svými myšlenkami o povinné školní docházce pro každé dítě bez ohledu na jeho intelekt nebo sociální poměry či vypracovaným systémem pedagogiky jako vědy předstihl svou dobu.  Mnohé Komenského vyjádření jako „škola hrou“ nebo „opakování je matkou moudrosti“ zná i dnešní nejmladší generace.

Výstavu připravilo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

miš

Top