SK-CZ Klub » Užitečné informace

Výzva Černoočka pro krajany

Více informací zde v PDF.

Dopis od zvláštního zmocněnce MZV ČR

Informační dopis ZKZ 2020

 

Vláda schválila novelu zákona o státním občanství České republiky

Přísnější podmínky pro získání občanství zavádí novela zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, kterou dne 9. prosince 2019 schválila vláda. Žadatelé budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. Zákon si také klade za cíl zařadit Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie. Novela by měla začít platit v polovině příštího roku. Návrh nyní projedná Sněmovna.
Žadatel by měl nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré finanční prostředky, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií. Za relevantní má pak zákon považovat jen některé přestupky z bezpečnostního nebo celospolečenského hlediska. Má jít například o přestupky na úseku obrany nebo přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Sledovat má také případné opakující se přestupky, ne jednorázové excesy.
Osoby od 18 do 21 let budou moci státního občanství nabýt ve zjednodušeném režimu, nově ale nebudou mít na občanství právní nárok. Novela zákona o státním občanství ČR také upravuje podmínky, kdy dítě nabývá českého občanství, ať už osvojením, nebo určením otcovství.
Zákon dále zpřesňuje požadavek na prokazování zdrojů a výše příjmů žadatelů. Nově by tak měli prokázat zdroje a výši všech svých příjmů, ale i to, že jsou tyto příjmy dostatečné pro zajištění životních potřeb a nákladů. Pokud má žadatel děti, musí prokázat i to, že je schopen je zajistit.
Podmínku prokazovat znalost českého jazyka nebudou muset nově splnit ti, kteří absolvovali tříleté vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na základní, střední nebo vyšší odborné škole či konzervatoři, nebo splnili studijní povinnosti alespoň za tři akademické roky studia v českém jazyce na vysoké škole. Novela zákona o státním občanství ČR tak chce zamezit situacím, kdy žadatelé dokládali pouze délku studia bez prokázání absolvování. Navíc mohlo jít o školy, které nebyly provozovány v souladu s právním řádem. Podobnou úpravu zavádí zákon i u prokazování znalosti českých reálií.
U lidí, kteří žijí na území České republiky deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Může jít například o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti. Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

    Zdroj: Advokátní deník

Konference Krajané v době globalizace

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů po dvou letech opět připravuje konferenci, tentokrát pod názvem Krajané v době globalizace. Letošní jednání bude ve čtvrtek 27. – 28. září 2018 v nové budově Národního muzea v Praze. Po ukončení oficiální části bude prostor na přátelské rozhovory v rámci společenského setkání.
Pořadatelé upozorňují, že potvrdit účast je nutné nejpozději do června, aby se podle toho mohli zařídit. Adresa: mir.krupicka@gmail.com

Program:

čtvrtek 27. září 2018
8.00 registrace
9.00 zahájení, předání Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity
10.00 přestávka
10.30 Tomáš Grulich: Co se podařilo za poslední léta udělat pro zahraniční Čechy
10.50 Stanislav Brouček: Historie setkávání zahraničních Čechů
11.10 Dagmar Hájková: Úloha exilu při vzniku Československa
11.30 Petr Bísek: Krajané a politika
11.50 Jan Cholínský: Češi v zahraničí a osmičková výročí (1918, 1938, 1948, 1968)
12.10 Jan Rieger: Projekt CZEXPERTS
12.30 Radko Kubičko: Česko a Evropa
13.00 přestávka na oběd
14.00 odpolední program
16.00 přestávka
16.30 odpolední program
18.00 závěr, společenské setkání

pátek 28. září 2018
10.00 návštěva výstavy archiválií v Národním archivu, Archivní 2257/4, Praha 4
14.00 návštěva rekonstruované budovy Národního muzea (v jednání) nebo jiné pamětihodnosti
17.00 zakončení programu
Program bude postupně aktualizován.

Pro Čechy žijící v zahraničí

Dne 1. června 2018 spouští česká diplomacie nové webové stránky určené českým krajanům a občanům žijícím v zahraničí. Na jednom místě tak naleznou základní informace ministerstev a úřadů ČR s cílem usnadnit jim vyřizování správních, finančních a dalších záležitostí v České republice i s ohledem na jejich možný návrat do vlasti.
Webové stránky „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ jsou jedním z konkrétních výsledků Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí (dále „Komise“), která je koordinačním orgánem na úrovni centrální státní správy. Jejími členy jsou zástupci osmi českých ministerstev. Komise si klade za cíl podpořit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní správy v krajanské problematice. Její ustavení potvrdila vláda ČR svým usnesením z 19. dubna 2017 v návaznosti na usnesení Senátu Parlamentu ČR z 1. prosince 2016.
Uživatelé stránek naleznou v jednotlivých tematických sekcích také příslušné odkazy na webové stránky konkrétních ministerstev a úřadů. Správu webových stránek provádí pracoviště oddělení zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV. Jeho kontaktní e-mailová adresa je zkz@mzv.cz
Web MZV ČR, Foto: © MZV/MFA

Dopis od zvláštního zmocněnce MZV ČR

Stažení [.pdf]

Restituční tečka: Spousta lidí se spravedlnosti nedočká. Spolek chce pomoci

Třeba i 27 let se snaží získat půdu své rodiny. Marně. Stálo je to spoustu času, nervů, peněz. Dlouho věřili ve vymahatelnost práva. Hořkost a pocit bezmoci mnohým podlomily zdraví. Poté Parlament ČR rozhodl, že 1.7.2018 má být konec. Ukradený majetek nevrátí, náhradní pozemky také ne. V úvahu připadá jen symbolické odškodné. Na majetkové křivdy, které stát nebyl schopen zhojit, se nyní zaměří Spolek pro ochranu zájmů restituentů. Pomoci chce původním majitelům, běžným rodinám. Těch jsou desítky tisíc. Spekulanty Spolek odmítá.

„Chceme omezit nové křivdy, které by vznikly nenaplněním zákona o půdě a popřely tím samotný princip restituce,“ říká JUDr. Petr Fišer, předseda Spolku pro ochranu zájmů restituentů a dodává: „žadatele tlačí čas. Spolek nabízí platformu pro čerpání know how, sdílení zkušeností a nástroje, které jim pomohou jednat efektivněji.“ Ambicí spolku je vytvořit rovněž seznam advokátů s prokazatelnou specializací na restituční právo a úspěšnými případy obhajoby žadatelů. „Takoví právníci nebudou plýtvat časem ani penězi klienta tím, že si danou problematiku budou muset nejprve zdlouhavě nastudovat. Nebudou tápat, čímž se zásadně zvýší šance na úspěch,“ uzavírá JUDr. Petr Fišer.

Spolek pro ochranu zájmů restituentů vznikl na základě iniciativy rodiny Hlaváčovy, která se jako jedna z mnoha ucházela o navrácení odňatých pozemků na území hl. města Prahy. V roli restituentů prošli dlouhým procesem řízení k vydání odňatých pozemků, které do dnešního dne nebylo zcela skončeno. „Za dobu trvání restitučního řízení jsem stihl vystudovat základní, střední i vysokou školu, složit justiční zkoušky a v restitučních řízeních působit jako právní zástupce vlastní rodiny,“ říká JUDr. Marek Hlaváč, vnuk původního žadatele o navrácení rodinného majetku, a dodává: „beru si to hodně osobně, odjakživa mě bolelo zklamání a hořkost dědečka, který se satisfakce bohužel nedožil.“

V České republice najdeme přibližně 45 000 podobných příběhů, za kterými jsou běžné rodiny a lidské příběhy, některé z nich navíc velmi emotivní. Česká republika přesto schválila Zákon o restituční tečce a nadále zůstává v roli dlužníka tzv. prvorestituentů. To je podle názoru zakladatelů Spolku nemorální a narušuje to právní jistotu občanů České republiky.

Kontakt pro další informace:
JUDr. Petr Fišer
předseda Spolku pro ochranu zájmů restituentů
Zájemci o pomoc a konzultace se mohou využít kontaktní formulář na www.ochranarestituentu.cz. Přímý link zde.
Spolek pro ochranu zájmů restituentů, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10 – Malešice.
Tel. : +420 724 328 155; email: info@ochranarestituentu.cz; www.ochranarestituentu.cz .

Praha, 20. října 2017

Nová meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

Vláda ČR vzala na vědomí ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, která bude koordinačním a poradním orgánem ministra zahraničních věcí ke krajanské problematice. Vláda ČR uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra, ministru zdravotnictví, ministryni práce a sociálních věcí, ministru kultury, ministru spravedlnosti a ministru průmyslu a obchodu nominovat své zástupce do Komise. Tito zástupci ministerstev budou pověřeni koordinací krajanské problematiky a komunikací s pracovištěm zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jenž bude předsedou Komise.

Činnosti Komise se budou moci účastnit i zástupci dalších ministerstev a veřejných institucí, jejichž agenda s krajanskou problematikou souvisí a kteří projeví o členství v Komisi zájem. Cílem Komise bude prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci orgánů státní správy a jiných veřejných institucí v dané problematice s cílem postupně vytvořit jednotnou databázi informací pro Čechy žijící v zahraničí za účelem usnadnění vyřizování jejich správních, finančních a dalších záležitostí v České republice i s ohledem na jejich možný návrat. Komise bude také předkládat zúčastněným subjektům doporučení a návrhy týkající se zejména legislativních a jiných opatření na zlepšení styku orgánů státní správy a dalších veřejných institucí s Čechy žijícími v zahraničí. Sjednocení důležitých informací pro Čechy žijící v zahraničí na jednom místě rovněž usnadní činnost zastupitelských úřadů České republiky, resp. jejich konzulární oddělení, která poskytují českým občanům širokou škálu konzulárních služeb, a to i v případech jejich návratu do České republiky.
Ustavení komise je v souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. prosince 2016 č. 43 k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, která se konala v září 2016. Senát tímto usnesením požádal vládu, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí koordinací ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory.

Na českých dálnicích postaru

Přestože se o konci klasických nalepovacích dálničních známek v Česku hovoří už pár let, nic nového se zatím nechystá. I letos si řidiči budou muset na sklo vozidla do 3,5 t nalepit známé papírové nalepovací dálniční známky. Asi je dobré znát ještě před cestou za řeku Moravu jejich ceny.
Potěšitelné je, že ceny dálničních známek v roce 2017 zůstávají stejné jako v předešlém roce. Roční dálniční známka tedy vyjde na 1 500 Kč a platí po dobu 14 měsíců. Nejen po celý rok 2017, ale také jeden měsíc před a jeden měsíc po, tedy od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018. Za měsíční známku musíme zaplatit 440 Kč a platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Desetidenní kupón stojí 310 korun a platí dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. Řidiči vozidel nad 3,5 tuny dobře vědí, že informace o ceně dálničních známek se jich netýká, protože za tato vozidla se platí mýtné. Pro motocyklisty je určitě dobrou zprávou, že jednostopá vozidla budou i v roce 2017 jezdit po českých dálnicích bez poplatku.
Zdá se, že letošek by měl být posledním rokem pro klasické nalepovací dálniční známky. Nicméně jak to přesně bude v roce 2018, se ještě s určitostí neví.

Státní svátky 2017 v České republice

Při plánování cest za řeku Moravu je dost důležité mít přehled o státních svátcích. Také proto, že podle zákona budou muset mít velké obchodní domy a některé další prodejny zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den budou moci být otevřeny jen do 12:00.

Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, obchody na letištích a nádražích nebo na lékárny a prodejny v nemocnicích. Zavřené ale budou zastavárny, sběrny a bazary. Za porušení zákona bude hrozit pokuta až milion korun.

Letos podruhé se stal státním svátkem i Velký pátek, který připadá na 14. dubna.

1.1.     Den obnovy samostatného českého státu

1.1.     Nový rok

14.4.   Velký pátek

17.4.   Velikonoční pondělí

1.5.     Svátek práce

8.5.     Den vítězství

5.7.     Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.     Den upálení mistra Jana Husa

28.9.   Den české státnosti

28.10. Den vzniku samostatného československého státu

17.11. Den boje za svobodu a demokracii

24.12. Štědrý den

25.12. 1. svátek vánoční

26.12. 2. svátek vánoční

Cestování nezletilých dětí na území České republiky

 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezl. osobu při překračování vnější hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného zástupce k cestě, a jeho absence tak nemůže být důvodem pro odepření vstupu ani ukončení pobytu na území ČR.

Schengenský vízový kodex však vymezuje nezletilce jako osoby podléhající zvláštním pravidlům při provádění hraniční kontroly. Proto považujeme za důležité upozornit, že doprovázející osoby i dítě samotné mohou být ze strany Policie v rámci hraniční kontroly podrobeni důslednější kontrole spojené s ověřováním vzájemných vztahů nezl. zúčastněnými a zjišťování postojů zákonných zástupců dítěte k jeho cestě.  Konkrétní postup při odbavení uvedených osob je věci správního uvážení policisty, který může činit různé úkony směřující ke zjištění skutečného stavu věcí, např. vyžadovat telefonické kontakty na zákonné zástupce dítěte apod.  Je tedy zřejmé, že existence výslovného písemného souhlasu zákonného zástupce s cestou cizince do zahraničí v doprovodu třetích osob, tím spíše, je-li souhlas ověřen, je vždy přínosem pro průběh a rychlost provedení hraniční kontroly.

Zdroj: www. mzv.cz/bratislava

Nový státní svátek

V kalendáři České republiky bude v roce 2016 o jeden státní svátek více, tedy 14 státních svátků, ale dva připadají tentýž den, takže volných dnů bude 13. Novelu zákona neobvykle rychle schválili poslanci 117 hlasy ze 147 přítomných, proti hlasovalo osm. Schvalování trvalo necelých dvacet minut a hlavním odůvodněním bylo, že nový svátek přispěje k lepšímu skloubení rodinného a pracovního života, protože děti už nyní v pátek o Velikonocích mají ve škole prázdniny. I to, že Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky a zároveň nedílnou součástí křesťanské kultury na českém území. Také senátoři návrh zákona schválili, i když o pouhý jeden hlas. Pro jich bylo 38, proti sedm. Třicet zákonodárců se hlasování zdrželo. Novelu zákona podepsal již prezident Miloš Zeman. Tak si Česko bude státním svátkem připomínat Ježíšovo ukřižování podobně jako několik evropských států, například Německo, Rakousko, Slovensko nebo skandinávské země. Velký pátek byl státním svátkem i v někdejším Československu. Zrušen byl až za komunistického režimu v roce 1951.

Dlhý kolotoč uznávania vysokoškolských dokladov sa končí

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 27. februára uskutočnila výmena ratifikačných listín k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, podpísanej v Prahe 28. novembra 2013.
Výmena ratifikačných listín tak prináša úľavu veľkej väčšine slovenských študentov študujúcich v Českej republike, ale i naopak, českým študentom na Slovensku. V praxi to znamená, že absolventi vysokoškolského štúdia nebudú musieť chodiť na úrady pre overenie získaného vzdelania, čakať na uznanie dokladov a platiť za ne poplatky. Rovnako budú môcť Slováci študujúci v Českej republike pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole bez toho, aby doklad o uznaní vzdelania mali. Ďalej sa im zjednoduší i zápis získaného titulu do občianskeho preukazu a to tým, že nebudú potrebovať uznanie diplomu.
„Táto zmluva výrazne pomôže zjednodušiť proces uznávania diplomov občanom oboch krajín, a tým aj ich uplatnenia sa na pracovnom trhu. Doteraz museli záujemcovia o uznanie diplomu z českej školy platiť takmer stoeurový poplatok, po novom táto povinnosť pre veľkú časť absolventov zanikne, čo je dôležitá informácia pre vyše 20-tisíc našich študentov študujúcich v Českej republike,“ uviedol pri tejto príležitosti podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
Rovnako sa k myšlienke pripája aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler: „Som rád, že absolventi vysokých škôl nebudú musieť na uznanie dokladov čakať v priemere dva mesiace, počas ktorých nemohli predložiť diplom a nastúpiť do zamestnania. Za rovnakých podmienok sa uznávanie dotýka aj absolventov základných a stredných škôl,“ dodal minister školstva.
Protokol o výmene ratifikačných listín podpísala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v SR Livia Klausová a generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR Barbara Illková. Zmluva upravuje rovnocennosť dokladov o vzdelaní vydaných v jednom štáte, ktoré sa na území druhého štátu budú uznávať za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu. Platnosť nadobudne 28. marca 2015. V plnom rozsahu sa bude týkať vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, napr. ekonómov, či informatikov. Vzťahovať sa nebude na uznávanie za účelom výkonu regulovaného povolania, napr. u lekárov, pedagógov, či pri niektorých živnostiach.

podrobnosti

Upozornění na končící lhůtu
některých případů nabytí státního občanství ČR

Uplynutím dne 1.1.2015 zanikne možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 33, § 72 a § 73 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
Podle ustanovení § 72 zákona o státním občanství České republiky mohou někteří občané Slovenské republiky učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni 31.12.2013, a nabýt takto státní občanství České republiky.

podrobnosti

Zaměstnanecká karta nový pobytový titul

Informace k novelizaci zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Dnem 24. června 2014 nabývá účinnosti novela zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 101/2014. Tato novela se týká zejména změny výkonu agendy v oblasti zaměstnání.
Zavádí se nový pobytový titul “zaměstnanecká karta”, která je duálním povolením (tzv. povolením k pobytu a zaměstnání v jednom) a nahrazuje dlouhodobá víza za účelem zaměstnání a dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání ve zvláštních případech, tzv. “zelené karty”.
Veškeré informace o zaměstnanecké kartě jsou k dispozici na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR a na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

podrobnosti

podrobnosti

České vysílání na rádiu Patria Slovenského rozhlasu

České vysílání je na rádiu Patria Slovenského rozhlasu zastoupeno od prosince 1999. Od ledna roku 2014 došlo ke změně vysílacího času. Český magazín již není na vlnách rádia Regina vysílán každou třetí, ale až čtvrtou sobotu od 18:25 do 19:25 hod. Nově je zařazena repríza českého magazínu hned v následující neděli od 23:00 do 24:00 hod. po premiérovém vysílání. Český magazín je aktuální zpravodajsko-publicistická relace nejen o životě české národnostní menšiny, která žije rozptýlená po celém území Slovenska. V rámci českého programu je občasně vysílána kulturní revue Bohemia, která prezentuje širokou oblast české kultury ve vazbě na Čechy žijící na Slovensku. Díky jazykové srozumitelnosti mají obě relace odezvu i u dalších posluchačů rozhlasu jiných národností.

 

 

 

 


 

 

 České centrum Bratislava

 

 
Informace o krajanech: http://archiv.radio.cz/krajani