SK-CZ Klub » Z programového vyhlásenia vlády SR

Archiv

Z programového vyhlásenia vlády SR

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Vláda SR považuje ochranu a podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín, a bude naďalej poskytovať účinnú ochranu ich príslušníkom, pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky.

Príslušníkom národnostných menšín bude vláda vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom alebo takú asimiláciu podporovali.

Na základe toho vláda SR:

 prijme zákon o postavení národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy SR. Zákon bude upravovať postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR.  za účelom využitia ústavného práva zúčastňovať sa na riešení veci verejných zváži možnosť zriadenia Úradu pre národnostné menšiny.

Do jeho pôsobnosti by malo patriť najmä presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, príprava strednodobých a dlhodobých opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín, príprava súhrnných správ o situácii národnostných menšín na území SR a pod. Do pôsobnosti úradu by patrilo aj monitorovanie postavenia a potrieb početne najvýznamnejších neautochtónnych národností na území SR. Zriadenie tohto úradu by viedlo k zrušeniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Zváži možnosť rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky. Napríklad vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine by sa toto opatrenie týkalo dvoch VÚC (Trnavského a Nitrianskeho).

Top